Affected Place (1922) -Paul Klee

Dosya çağrısı: “Kapitalizm ve Krizler”

Hem küresel kapitalist işleyişin ekonomik, politik, jeopolitik, çevresel güncel sorunlarının tahliline katkı sunacak hem de eleştirel politik iktisadın farklı ekollerin metodolojik ve teorik revizyonu geliştirecek katkı ve önerileri içeren makaleleri bu dosyamızda konuk etmeyi umuyoruz.

Oku

DOSYA ÇAĞRISI:
Kapitalizm ve Krizler: Küresel Politik Ekonomik bir Soruşturma

Dünya Ekonomik Forumu’nun 54. buluşması 15-19 Ocak 2024’te gelenek olduğu üzere Davos’ta düzenleniyor. 2023 yılında Davos’taki tartışmalara çoklu kriz (polycrisis) kavramı damga vurmuştu. Bu yılki tema ise küresel ölçekte artık bu adla anılmaya başlanan mevcut yapısal açmazların şimdi de bir rıza üretim krizi ile karşı karşıya olduğunun bir itirafı gibi: “Yeniden Güven İnşa Etmek.” Çoklu kriz kavramının mucidi olmasa da onun popülerleşmesini sağlayan Adam Tooze bu kavramı ekonomik, politik, jeopolitik kriz sarmalına pandemi ve Ukrayna Savaşı ile artan enflasyon, çevre, iklim krizi ve bunların bir sonucu olarak gıda krizinin eklenmesi ile üst üste ve birbirleriyle de ilişkili bir çoklu kriz halinin mevcudiyetine gönderme yapmak için kullanıyor. Miadı, 2008 krizi olarak belirtiyor. Benzer bir olguyu Costas Lapavitsas ise interregnum olarak tarif etmiş, Gramsci’nin kavramını küresel ölçekte yeniden formüle ederek 2008 krizi sonrası uluslararası politik ekonomik çerçevenin en genel anlamda bir belirsizlik dönemi olduğunu ifade etmişti. “Kriz yönetiminin krizi” ise bu sürece önerilen başka bir kavram.

Küresel Riskler Raporu 2023’te hayat pahalılığı, doğal afetler ve ekstrem hava şartları, jeopolitik çekişmeler, iklim değişikliğinin giderek derinleşmesi, toplumsal polarizasyon, düzensiz göç gibi temalar ilk sıralarda yer alıyor. İsrail’in Gazze’ye dönük saldırıları, Ortadoğu’nun kadim Filistin Sorunu’nu yeniden dünya gündemine yerleştirirken, Arjantin seçimlerinden Milei’nin galip gelmesi, 2010’lu yıllarda başlayan aşırı sağ dalganın sönümlenmediğini de göstermiş oldu. Gıda, enerji ve konut fiyatlarının yüksek seyrinin yanı sıra reel ücretlerdeki erime de ekonomik darboğazın süreceğinin göstergesi.

Tüm bunlar yaşanırken, kendisini bir post-disiplin olarak kurgulayan ve küresel ölçekte güç ilişkilerinin çözümlenmesi ve eleştirisi ile iktidar alternatifleri arayışında olan Küresel Politik Ekonomi (KPE) disiplini de yeni sorunlara, yeni açılımlar ve yeni alternatifler getirmek zorunda. Klasik politik iktisadın ve eleştirilerinin uzun dönem ana akım akademinin marjında tutulduğu sürecin sonunda başka bir çoklu kriz dönemi olan 1970’lerde Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) Susan Strange, Robert Gilpin ve Robert Cox gibi isimlerin katkısıyla yeniden ana akım akademi kürsülerine bir alt disiplin olarak dönmüştü. Piyasa ve devleti bir arada düşünme gibi temel bir seviyeden tartışma başlamış olsa da eleştirel politik iktisat kaynaklı farklı ekollerin katkısıyla UPE, Eleştirel Uluslararası Politik Ekonomi (EUPE) ve oradan da Küresel Politik Ekonomi’ye (KPE) dönüşen bir alt disiplin ve araştırma ajandasına dönüştü.

Şimdi her kriz döneminde olduğu gibi, Qua Vadis? (nereye) sorusundan önce, küresel kapitalizmin güncel çıkmazlarına EUPE ve KPE’nin disiplinlerinin kavram setleriyle ve belki de onların açıklayıcılığının  da sorgulandığı bir düzlemde yanıt aranması gerekmektedir. Hem küresel kapitalist işleyişin ekonomik, politik, jeopolitik, çevresel güncel sorunlarının tahliline katkı sunacak hem de eleştirel politik iktisadın farklı ekollerin metodolojik ve teorik revizyonu geliştirecek katkı ve önerileri içeren makaleleri bu dosyamızda konuk etmeyi umuyoruz.

Önerdiğimiz muhtemel konu başlıkları şunlardır:

 • Siyasal Kapitalizm Tartışmaları
 • Kapitalist Üretim İlişkilerinin Güncel Açmazları: Sömürü, Eşitsizlik, Yoksulluk
 • Zombi Neoliberalizm
 • Finansallaşma
 • Büyüme Modelleri mi, Kalkınma Stratejileri mi? Devlet, Sermaye, Sınıf
 • Emek Piyasalarının Dönüşümü
 • Uluslararası İş Bölümü ve Küresel Değer Zincirleri
 • 21. Yüzyılda Sömürgecilik, Irkçılık ve Emperyalizm
 • Eşitsiz ve Bileşik Gelişme, Kuzey-Güney Ayrımı, Güney- Güney Dayanışması
 • Küresel Gıda ve İklim Krizi
 • Enflasyonla “Mücadele”

Dosya için hazırlayacağınız metinlerin 2500 kelimenin altında olmamasını tercih ediyoruz. Metinlerinizi .doc veya .docx uzantılı dosya formatında göndermenizi ve ayrıca editoryal kolaylık açısından, en fazla 250 kelimelik bir özet göndermenizi de rica ediyoruz.

Yazılarınızda kullanacağınız çevrimiçi erişilebilir kaynakları, ilgili cümlelere gömülü olarak (hyperlink) ekleyebilir, metin açısından temel oluşturduğunu düşündüğünüz kaynakları ise Word’ün “Dipnot Ekle” özelliğini kullanarak metin sonu referansı biçiminde gösterebilirsiniz.

Yazı içerisinde kullanacağınız görsel malzemeyi, mümkünse kaynağını belirterek, bize göndereceğiniz mailde JPG veya PNG uzantılı dosya formatında ayrıca göndermenizi rica ediyoruz. Görsel malzemenin en az 720x… boyutlarında olması, görselin yayımlanma kalitesi açısından önemlidir.

Yazılarınızı editor@textumdergi.net adresine “DOSYA –Küresel Politik Ekonomi” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.

Özet gönderimi için son tarih: 30 Ocak 2024

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 20 Mart 2024

Dosya çıkış tarihi: 7  Nisan 2024

İletişim: iletisim@textumdergi.net